Monthly Archives: March 2014

2013 – chithrai brahmOthsavam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

April – chithrai – rAmar brahmOthsavam

ramar

Photo Courtesy: Raghuram swamy – Sri VaraVaraMuni Sambandhi Trust

2013 – panguni brahmOthsavam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

jagannathan-garudasEvai

March – panguni – jagannAtha perumAL brahmOthsavam

Photo Courtesy: Raghuram swamy – Sri VaraVaraMuni Sambandhi Trust