Monthly Archives: March 2016

2016 jagannAthap perumAL brahmOthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

12800217_1116877605035523_6565327735137781592_n

Thanks to jagannAthap perumAL devotees for the pictures

2016 Events

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: